จัดงานนัดพบแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี จัดงานนัดพบแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน จำนวน 20 แห่ง  โดยเป็นสถานประกอบการในจังหวัดลพบุรี  17 แห่ง และจังหวัดใกล้เคียง  3 แห่ง โดยมีตำแหน่งงานว่าง 1,348 อัตรและยังมีนายจ้าง/สถานประกอบการฝากประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง  30 แห่ง 

ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน จำนวน 250 คน โดยลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 96 คน แยกเป็นเพศชาย 29 คน และเพศหญิง 67 คน เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 17 คน  ปวส.  65 คน ปวช. 12 คน และมัธยมศึกษา 2 คน สำหรับตำแหน่งงานที่ผู้สมัครงานต้องการสมัครมากที่สุด  คือ  พนักงานธุรการ  พนักงานขาย  พนักงานบัญชี  ช่างเทคนิค และพนักงานฝ่ายผลิต ตามลำดับ ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี จะได้ติดตามผลการบรรจุงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการต่อไป 

นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (co-payment) โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) และแนะแนวอาชีพ รวมทั้งแนะนำขั้นตอน และวิธีการสมัครงาน แก่ผู้ที่จะจบการศึกษาซึ่งเข้ารับการปัจฉิมนิเทศของสถาบันในวันนี้ จำนวน 2,300 คน