สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการ Co-Payment RSS

 

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) ณ สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ดังนี้

         1. บริษัท ลพบุรีหล่อยาง บายพาส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 118/1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ้างลูกจ้างอีกจำนวน 1 คน (เดิมจ้างแล้ว 2 คน) ผลการตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไข

         2. บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบไทย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/2 หมู่ที่ 8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ้างลูกจ้างอีกจำนวน 9 คน (เดิมจ้างแล้ว 8 คน) ผลการตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไข

         3. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 12 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ้างลูกจ้างจำนวน 3 คน ลาออกจากโครงการแล้ว จำนวน 1 คน คงเหลือการจ้างงาน จำนวน 2 คน ผลการตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไข

         4. บริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 55/5 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ้างลูกจ้างอีกจำนวน 2 คน (เดิมจ้างแล้ว 2 คน) ผลการตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไข

         5. บริษัท ธนโชคปาล์ม จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 14 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จ้างลูกจ้างอีกจำนวน 7 คน (เดิมจ้างแล้ว 2 คน) ลาออกจากโครงการแล้ว จำนวน 5 คน คงเหลือการจ้างงาน จำนวน 4 คน ผลการตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไข