กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 3 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด RSS

 

วันที่ 16-17 กันยายน 2564 

นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางสุนิมิต มีดา นักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นายสมรัฐ ทรัพย์เจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ดำเนินกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 3 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด กิจกรรมประกอบด้วย 

1. การบรรยายหัวข้อการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง การตลาดและแหล่งเงินทุน

2. การบรรยายขั้นตอนการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การทำแหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ และน้ำพริกเห็ดกรอบ 3 รส พร้อมฝึกปฏิบัติ

 3. มอบวัสดุอุปกรณ์หลังฝึกให้แก่ผู้เข้าอบรม

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้หางานยาก ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผู้ที่รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้และนำวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม สามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ณ กลุ่มสัมมาชีพหมู่ 6 ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

มีผู้เข้าอบรม จำนวน 22 คน