กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 RSS

 

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวสุภิญญา  แก่นจ้าย พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 โดยสำนักงานฯ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ในวันอังคารที่ 28 กันยายน  2564 เวลา 07.50 น. การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการกากีแขนยาว ณ บริเวณหน้าเสาธรง สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี