สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน RSS

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น.- 12.00 น.นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสุนิมิต มีดา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (video conferene) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลพบุรี