สจจ.ลพบุรี เดินหน้าร่วมขับเคลื่อน One Plan มุ่งเน้นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ RSS

 

สจจ.ลพบุรี เดินหน้าร่วมขับเคลื่อน One Plan มุ่งเน้นความต้องการของประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี นางสาวอนงค์นุช  มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (One Plan) จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้านและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 177 คน ทั้งนี้ นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมด้วย

จังหวัดลพบุรี ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแผนระดับพื้นที่ทุกระดับ โดยให้ร่วมกันบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และนำมาบรรจุไว้ในแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งแจ้งให้อำเภอทราบ เพื่อนำแผนงาน/โครงการไปบบรจุไว้ในแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้านให้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากทุกช่องทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป

โดยการดำเนินโครงการ One Plan กำหนดจัดขึ้น 11 อำเภอ ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งดำเนินการที่อำเภอบ้านหมี่เป็นแห่งแรก สำหรับกิจกรรมจะเป็นการรับฟังและพิจารณาปัญหา/ความต้องการของประชาชนเพื่อนำมาบรรจุในแผนพัฒนาอำเภอ (พ.ศ.2566-2570) และแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ.2566-2570) รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการแก้ไขปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

ทั้งนี้ อำเภอบ้านหมี่มีประเด็นปัญหา/ความต้องการ สรุปได้ 12 ประเด็น อาทิ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและปัญหาหนี้สินในครัวเรือน ปัญหาน้ำท่วมขังในถนนและบ้านเรือนประชาชนในฤดูฝน ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การมั่วสุมของวัยรุ่น ปัญหาการจัดการขยะ  ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ปัญหาสิ่งแวดล้อมและหมอกควัน เป็นต้น 

โดยในส่วนของกรมการจัดหางานจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของผู้สูงอายุ ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางสร้างอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่และผู้สูงอายุ เช่น โครงการฝึกอบรมอาชีพ การรับงานไปทำที่บ้าน และกิจกรรมสานพลังประชารัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุ