สจจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการประกอบอาชีพของคนพิการ ม.35 RSS

 

สจจ.ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการประกอบอาชีพของคนพิการ ม.35 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวอนงค์นุช  มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา เนียมศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและติดตามความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของคนพิการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จำนวน 1 ราย บริเวณด้านหน้าทางเข้าออกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 9/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยคนพิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จากการพูดคุยสอบถามคนพิการ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีรายได้เพียงพอ