สจจ.ลพบุรี หยุด !! ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด กระทำผิดซ้ำ ผลักดันสร้างแรงบันดาลใจประกอบอาชีพ RSS

 

สจจ.ลพบุรี หยุด !! ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด กระทำผิดซ้ำ ผลักดันสร้างแรงบันดาลใจประกอบอาชีพ

              เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุม วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี นางสาวอนงค์นุช มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลพบุรี บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ” ให้แก่ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี จำนวน 65 คน ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลพบุรี จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน และมีแนวทางแก้ไขปัญหาในเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการข้อมูล ผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ อันจะส่งผลให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด โดยการอบรมเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฝึกอบรมทักษะอาชีพ

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และได้ร่วมสนับสนุน บริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดลพบุรีมาโดยตลอด โดยได้ร่วมขับเคลื่อนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด ได้เห็นความสำคัญของการทำงาน สร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายของตัวเอง การพัฒนาตนเองและวางแผนเส้นทางสู่ความสำเร็จ สร้างความท้าทายให้ตัวเอง และเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับตัวเอง ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบสร้างพฤติกรรมเชิงบวก สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำความผิดซ้ำอีกต่อไป