สจจ.ลพบุรี แนะ !! เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเลือกประกอบอาชีพ RSS

 

สจจ.ลพบุรี แนะ !! เส้นทางสู่ความสำเร็จในการเลือกประกอบอาชีพ

              เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อ.เมืองลพบุรี นางสาวอนงค์นุช มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลพบุรี บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการเลือกประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม”  ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดลพบุรี จำนวน 100 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตามโครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้รับความรู้ ข้อมูลอาชีพที่ถูกต้อง ใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพส่วนตัวได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเขียนแผนธุรกิจที่ดีเสนอแหล่งเงินทุนต่อสถาบันการเงินต่างๆ ได้อีกด้วย

               โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ได้ชี้แนะแนวทางการเลือกสถานที่ทำงาน แนวทางการเตรียมตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ความสำคัญของการสร้างอาชีพ การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ