สจจ.ลพบุรี ลงพื้นที่สร้างการรับรู้โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) หวังช่วยเด็ก ม.6/ป RSS

 

สจจ.ลพบุรี ลงพื้นที่สร้างการรับรู้โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) หวังช่วยเด็ก ม.6/ปวช. ไม่ตกงาน สร้างประสบการณ์ชีวิต

               

             เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสาวอนงค์นุช มีศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่านส่งเสริมการมีงานทำ จัดอบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช. จำนวนโรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านชีวิทยา อ.บ้านหมี่ 2) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 33  และ 3) โรงเรียนหนองม่วงวิทยา อ.หนองม่วง มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 154 คน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อิศรา เลิศเยาวฤทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) จ.ชลบุรี เป็นวิทยากร

            โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน บริษัทชั้นนำของประเทศและสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ระดับ ม.6 และ ปวช. หรือเทียบเท่า ได้เข้าทำงานจริงในสถานประกอบการขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถานศึกษา ช่วยให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะ สร้างโอกาสก้าวหน้าตามความสามารถในสายงานของตน ทั้งยังได้รับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ตามกฎหมายแรงงาน มีสวัสดิการต่างๆ เหมือนพนักงานทั่วไป จัดหาที่พัก มีรายได้ระหว่างเรียนโดยการทำงานในสถานประกอบการและมีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นพนักงานเต็มเวลาของสถานประกอบการ อาทิ เซ็นทรัล กรุ๊ป, ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป, เค เอฟ ซี, บริษัทเฟดเดอรัล อิเล็คตริก จำกัด (ชาร์บ) เป็นต้น นักเรียน นักศึกษาสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ตลอดจนได้รับประสบการณ์และทักษะจากการทำงาน เกิดความรักและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ลดปัญหาการว่างงานหรือตกงานได้เป็นอย่างดี