งานแนะแนวอาชีพ

งานแนะแนวอาชีพ

การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน


ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร


ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ


การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน