การประเมิณความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง

    ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินให้เป็นปัจจุบัน โดยกรรมการเป็นข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่ง ระดับสามหรือเทียบเท่าขึ้นไป

     ที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

    ๒. จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง โดยตรวจสอบการรับเงินและแสดงยอดเงินรวมรับตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ

    ที่ได้รับในวันนั้นไว้ในสำเนาใบเสร็จรับเงิน ฉบับสุดท้ายและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย

  ๓. มิให้ผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน จัดเก็บเงินและออกใบเสร็จรับเงิน

  ๔. ออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน

  ๕. หากใบเสร็จรับเงินมีการแก้ไข ต้องแก้ไขจำนวนเงิน/ตัวอักษร ให้เหมือนกันทุกฉบับ ทั้งฉบับจริงและสำนาและให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับ

  ๖. บันทึกรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน


FILE PDF