คำชี้แจง คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๑๕/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๑๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   ที่ 276/2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐