รายการ ประเภท
ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​บุคคลบนพื้นที่สูงสามารถทำงานได้ทุกประเภทกิจการ ยื่นขอใบอนุญาตได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ(Smart Jobs Smart Workers) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
​29 พฤศจิกายน 2559 นัดพบแรงงาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย อาคารด้านหน้ากระทรวงแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (สำนักจัดหางานเขตพื้นที่ 8 เดิม)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (สำนักจัดหางานเขตพื้นที่9เดิม)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทางโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการขยายโอกาสมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จำนวน 2 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบริหารจัดการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bibding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
​กรมการจัดหางานแจงความคืบหน้าผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวย่านสาธร .. อยู่ในขั้นตอน การดำเนินคดี ย้ำ!! แรงงานต่างด้าวทำงานเร่ขายสินค้า ผิดกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
​เตือน ! คนหางาน ระวังถูกหลอกไปค้าประเวณีในประเทศโอมาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกวดราคาจ้างโครงการระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
การปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service)เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 86 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องทำงานอธิบดีและหน้าห้องทำงานอธิบดี จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 345 346 347 348 349 >  Last ›