รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมและฐานข้อมูลการบริการจัดการเว็บไซต์ฺกรมการจัดหางานและหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี รีซอร์สเซส จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทส จำนวน 2 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.นิปปอน คอนซัลติ้ง จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งำนักงานธุรการ ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน จำนวน 1 คน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ณ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน จำนวน 1 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารสำหรับเป็นที่ทำการ ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารสำหรับเป็นที่ทำการ ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารสำหรับเป็นที่ทำการ ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารสำหรับเป็นที่ทำการ ของสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 14 อัตรา
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกอบการบรรยายของอธิบดี เพื่อความชัดเจนใน มาตรา ๑๑/๑ แห่งกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองแรงงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
จ้างเหมาอุปกรณ์ที่ใช้ในศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว กรุงเทพมหานคร
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารและติดตามงบประมาณและระบบทะเบียนรับส่งหนังสือต่อเนื่อง ปีงบประมาณพ.ศ.2561
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบติดตามผลการตรวจและคุ้มครองแรงงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมการจัดหางาน ในชั้นที่ 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14 รวมฝั่งด้านสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และชั้นที่ 15 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ปฏิบัติหน้าที่ 18.00 น.-06.00 น.ของวันรุ่งขึ้น
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 347 348 349 350 351 >  Last ›