รายการ ประเภท
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติงาน ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารและติดตามงบประมาณเงินกองทุน เพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2560 - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการตัดสินการประกวดภาพวาด หัวข้อ “แรงงานรังสรรศิลป์”
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 คัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 คัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 14 (ตท.15)
การจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2560
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของกลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสารของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๕
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
การจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจ ตัดข่าวหนังสือเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2560
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี2559 จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 10
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 347 348 349 350 351 >  Last ›