ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ขอเชิญผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 2 อัตรา
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี รับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
ครม.เห็นชอบขยายเวลาตรวจโควิด ทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงานให้ต่างด้าว ตามมติครม. 29 ธ.ค. 63
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี รับสมัครนักวิชาการอุตสาหกรรม
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุคงทนถาวร) และครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไป ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี เปิดรับพนักงานสถิติ
กำหนดระยะเวลาตรวจโควิด - จัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564
แจ้ง...กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หยุดให้บริการประชาชนที่มารับบริการ ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.00 เป็นต้นไป
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา 35
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ประเมิณองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ประเมิณผลการควบคุมภายใน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรางใสของกรมการจัดหางาน งบประมาณ 64
มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
 < 1 2 3 4 >  Last ›