ขอเชิญสถานประกอบการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารางวัล RSS

 

ขอเชิญสถานประกอบการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารางวัล"องค์กรที่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560"  อ่านรายละเอียด หรือติดต่อเสนอชื่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพื่อรวบรวมเสนอชื่อในภาพรวมของกีรมการจัดหางานต่อไป

เอกสารแนบ 

แบบฟอร์มการพิจารณา