นายจ้างญี่ปุ่นปลื้ม ! ทหารปลดประจำการไทยที่ไปฝึกงานโครงการ IM Japan ขยัน อดทน มีวินัย RSS

 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเสริมการมีงานทำแก่ทหารกองประจำการ เพื่อให้มีทักษะฝีมือ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความสนใจและความถนัด โดยได้ประสานกองทัพบกส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารที่จะปลดประจำการไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กรพัฒนาแรงงานระดับชาติของประเทศญี่ปุ่น หรือ IM Japan และได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถภาษาญี่ปุ่น และด้านคณิตศาสตร์และด้านช่างแก่ทหารที่จะปลดประจำการจากกองทัพภาคที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ , กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 800 คน มีทหารปลดประจำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกปฏิบัติงานฯ 157 คน เข้ารับการสอบคัดเลือก 80 คน สอบผ่าน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 ของผู้ที่เข้ารับการสอบคัดเลือก ซึ่งผู้ที่สอบผ่านที่มีผลการตรวจสุขภาพปกติ ไม่มีประวัติอาชญากรรม จะต้องเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น กฎระเบียบ วัฒนธรรม วิธีการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศญี่ปุ่น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี เป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีทหารปลดประจำการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจำนวน 15 คน 

นายวรานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 กรมการจัดหางานได้มีการจัดส่งทหารปลดประจำการไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคฯ แล้ว จำนวน 4 คน ซึ่งได้รับการประสานจาก IM Japan ว่าทหารปลดประจำการทั้ง 4 คน ได้รับการชมเชยจากเจ้าของสถานประกอบการว่ามีความขยัน อดทน และมีระเบียบวินัยดีมาก ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทหารปลดประจำการรุ่นหลัง รวมทั้งคนหางานไทยอีกด้วย ทั้งนี้ การฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ญี่ปุ่น มีระยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี โดยระหว่างฝึกปฏิบัติงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือค่าจ้างตลอดการฝึกงานภายใต้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่น และเมื่อทำงานครบตามสัญญาจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานและยังได้รับเงินสนับสนุนในการประกอบอาชีพอีกจำนวน 200,000 เยน กรณีฝึก 1 ปี หากฝึก 3 ปี จะได้รับ 600,000 เยน โดยแรงงานจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าตรวจสุขภาพ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า เป็นต้น ทั้งนี้ไม่มีค่านายหน้าหรือค่าหัวแต่อย่างใด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 1021 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694