ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) RSS

 

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง  อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) 

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป