การบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ RSS

 

การบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ความรู้ ให้ส่วนราชการและชุมชนต่างๆ ได้รับทราบ