ระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า และการเดินทางไปทำงานในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2020 RSS