โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) RSS

 


โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) 

www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com  โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment) มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำและช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนต่อคน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 โดยนายจ้าง/สถานประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้


อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดลพบุรีตามโครงการ Co-payment วงเงินที่นายจ้างจ่าย และวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาล

วุฒิ

ป.ตรี

ปวส.

ปวช.

ม.6

อัตราค่าจ้างตามโครงการไม่ต่ำกว่า 

15,000 บาท/เดือน 

11,500 บาท/เดือน 

9,750 บาท/เดือน 

9,750 บาท/เดือน 

วงเงินที่นายจ้างจ่าย 

7,500 บาท/เดือน 

5,750 บาท/เดือน 

5,050 บาท/เดือน 

5,405 บาท/เดือน 

วงเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

7,500 บาท/เดือน 

5,750 บาท/เดือน 

4,700 บาท/เดือน 

4,345 บาท/เดือน 

คุณสมบัติและเงื่อนไขของนายจ้าง

  1. นายจ้างต้องอยู่ในระบบประกันสังคม และมีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมไม่เกินร้อยละ 15 ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ

  2. นายจ้างต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี หรือผ่านแพล็ตฟอร์ม www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือ www.ไทยมีงานทำ.com

  3. มีความพร้อมในการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาแต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดลพบุรีในอัตราเดือนละ ดังนี้

    - ป.ตรี เดือนละ 15,000 บาท  - ปวส. เดือนละ 11,500 บาท

    - ปวช. เดือนละ  9,750 บาท      - ม.6  เดือนละ  9,750 บาท

  4. นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง (ภายในวันสิ้นเดือน) ผ่านระบบธนาคาร และกรมการจัดหางานจะโอนเงินสนับสนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ลูกจ้างตามวุฒิการศึกษา ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ดังนี้

    - ป.ตรี เดือนละ 7,500 บาท      - ปวส. เดือนละ  5,750 บาท

    - ปวช. เดือนละ 4,700 บาท      - ม.6  เดือนละ  4,345 บาท

ตามที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ส่วนที่เกินนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

    - นายจ้างมีหน้าที่หักเงินสมทบจากลูกจ้าง และจ่ายเงินสมทบในส่วนของนายจ้างตามอัตราเงินสมทบที่กำหนด รวมนำส่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

  5. นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน หากจ่ายค่าจ้าง หลังจากวันสิ้นเดือนแล้ว กรมการจัดหางาน
จะไม่จ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ให้ลูกจ้าง โดยให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนให้แก่ลูกจ้างในเดือนนั้นๆ

  6. นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างตามสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน

  7. กรณีครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างงาน หรือสิ้นสุดโครงการแล้ว หากนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานกันต่อไป
ให้นายจ้างรับผิดชอบค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทั้งหมด

  8. กรณีมีการเลิกจ้าง/ลูกจ้างลาออก ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2564 ให้นายจ้างแจ้งกรมการจัดหางานทราบด้วย

  9. นายจ้างต้องนับรวมลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

  10. ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะถูกยกเลิกเข้าร่วมโครงการ และต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการทุกรายเต็มจำนวนนับตั้งแต่เดือนที่ผิดเงื่อนไข

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้จบการศึกษาใหม่/ลูกจ้าง

  1. มีสัญชาติไทยและไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนื่องจากการทำงานนอกเวลาเรียน (Part time) ในระหว่างที่กำลังศึกษา

  2. สำเร็จการศึกษาในระดับป.ตรี, ปวส., ปวช., และม.6

  3. มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรือหากอายุเกินกว่า 25 ปี ต้องจบการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือจบในปี พ.ศ. 2563 เท่านั้น

  4. ผู้จบการศึกษาใหม่/ลูกจ้างต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี หรือผ่านแพล็ตฟอร์ม  www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com หรือ www.ไทยมีงานทำ.com

  5. ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ยอมรับค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา ดังนี้

    - ป.ตรี เดือนละ 15,000 บาท  - ปวส. เดือนละ 11,500 บาท

    - ปวช. เดือนละ  9,750 บาท  - ม.6  เดือนละ  9,750 บาท

  6. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ ในนาม “ชื่อลูกจ้างเข้าร่วมโครงการฯ (Copayment)”
เพื่อรับโอนค่าจ้างจากนายจ้างและรับเงินสนับสนุนจากกรมการจัดหางาน

  7. นายจ้างจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง (ภายในสิ้นเดือน) ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย และกรมการจัดหางานจะโอนเงินสนับสนุนค่าจ้าง  
ร้อยละ 50 ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยให้ลูกจ้างตามวุฒิการศึกษา ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ดังนี้

    - ป.ตรี เดือนละ 7,500 บาท  - ปวส. เดือนละ  5,750 บาท

    - ปวช. เดือนละ 4,700 บาท  - ม.6  เดือนละ  4,345 บาท

ตามที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ส่วนที่เกินนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

  8. ผู้เข้าร่วมโครงการยินยอมให้นายจ้างหักเงินสมทบ เพื่อนำส่งเงินสมทบให้แก่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี