มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา 35 RSS

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ