แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 RSS

 

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 
ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563


เรื่องเอกสารที่ต้องใช้ แสดงตนของคนต่างด้าว ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อที่ 1 การขึ้นทะเบียนขออนุญาตทำงาน ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63

1. เอกสารที่ทางราชการไทยหรือราชการของประเทศต้นทางออกให้เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของคนต่างด้าว (เฉพาะกรณีมีเอกสารหลักฐาน) โดยเลือกเพียงอย่างเดียว (เอกสารหมดอายุก็สามารถแนบได้) 

1.1 สำเนาหนังสือเดินทาง passport 

1.2 สำเนาเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าว TD

1.3 สำเนาหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

1.4 สำเนาบัตรผ่านแดน Border pass 

1.5 สำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ออกโดยกรมการปกครอง (บัตรสีชมพู)

1.6 สำเนาใบอนุญาตทำงาน

1.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนอื่นที่ประเทศต้นทางออกให้

1.8 เอกสารอื่น ที่แสดงความเป็นคนของชาตินั้นๆ 

2. รูปถ่ายของคนต่างด้าว (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกเห็นหน้าชัดเจน)  2 นิ้ว

ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลที่รับผิดชอบให้บริการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ: ข้อมูลแต่ละเขต ไม่ได้ล็อคชื่อโรงพยาบาลที่เข้าตรวจสุขภาพ เพียงแค่เป็นการจัดโซนพื้นที่ กทม. ของกระทรวงสาธารณสุข


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ในช่วงสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔


ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำหรับคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ตามมติ ครม. 26 ม.ค. 2564 ที่ผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางาน
ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เท่านั้น
สามารถจองคิวผ่านระบบ "ออนไลน์" เพื่อมาดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (BIOMETRICS) 


ณ ศูนย์เก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 4 แห่ง ได้แก่


1. บริเวณร้านชายคาพักกาย ซอยลาดพร้าว 83
2. ตลาดสดสี่แยกหนองจอก
เบอร์โทร  ศ.ราษฎร์บูรณะ02 - 4085602เบอร์โทร  ศ.ดอนเมือง02 - 1475644เบอร์โทร ศ.อิมพีเรียล02 - 5304535


สามารถจองคิวที่เว็บไซต์: https://www.immbkklabour.com/


ขั้นตอนหลังจากการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับคนต่างด้าวที่มีนายจ้าง และสำหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้าง

1).ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง “กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564” โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดแบบคำขออนุญาตทำงาน ของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ให้เป็นไปตามแบบ บต. 48

ทั้งนี้ นายจ้างและคนต่างด้าว จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดของประกาศกระทรวงแรงงาน จากนั้นนายจ้างที่ประสงค์จะรับคนต่างด้าวทำงาน ต้องยื่นคำขอดังกล่าว ต่อนายทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ e-workpermit.doe.go.th

2).ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง “กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรอการส่งกลับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564” โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดแบบคำขออนุญาตทำงาน ของผู้ต้องกัก ซึ่งเป็นคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้ และได้ดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังถูกกักตัวอยู่ในสถานกักตัว ก่อนวันที่ 26 มกราคม 2564 เพื่อรอการส่งกลับ ให้เป็นไปตามแบบ บต. 49

ทั้งนี้ นายจ้างที่ประสงค์จะรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ต้องกักทำงาน จะต้องยื่นคำขอดังกล่าว ต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของนายจ้าง


เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู) โดยให้นายจ้างจัดเตรียมเอกสารดังนี้
มติ ครม. 29 ธ.ค. 2563 อนุญาตทำงานถึง 13 ก.พ. 2566แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
1.กลุ่มมีนายจ้าง (ดำเนินการภายใน 30 ธ.ค. 64)- แบบทบ.1ดาวน์โหลด 
หรือผู้ติดตาม แบบทบ.2ดาวน์โหลด-ใบรับคำขอ Receipt Form - บต.48 จากระบบออนไลน์-ผลตรวจโควิด-19 "ผ่าน"-ผลตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ 2 ปี-สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัย (หนังสือยินยอมใช้สถานที่ กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน)

เอกสารนายจ้าง

1.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน นายจ้าง

2.สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัย

3.หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นนิติบุคคล)

4.หนังสือมอบอำนาจ

5.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ2.กลุ่มยังไม่มีนายจ้าง แบ่งเป็น 2 รอบรอบที่ 1-แบบทบ.1 ดาวน์โหลดหรือผู้ติดตาม แบบทบ.2 ดาวน์โหลด
-แบบแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวที่กรมการจัดหางานออกให้ ซึ่งจะไม่มี ชื่อ-สกุล ภาษาไทย (ให้เขียนชื่อ-สกุลภาษาไทยไว้ข้างๆ ภาษาอังกฤษในแบบแจ้งฯ)-ผลตรวจโควิด-19 "ผ่าน"-ผลตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ 2 ปี (กรณี ตรวจสุขภาพไม่ทันนำผลมารอบที่ ๒)*จะได้รับ ทร.38/1 ดำเนินการภายใน 16 มิ.ย. 64
รอบที่ 2-แบบทบ.1 ดาวน์โหลดหรือผู้ติดตาม แบบทบ.2 ดาวน์โหลด
-แรงงานยื่นใบรับคำขอ Receipt Form - บต.48 จากระบบออนไลน์-ทร.38/1 (ที่ได้จากการยื่นรอบที่ 1)-ผู้ติดตามยื่น ทร.38/1-ผลตรวจสุขภาพ (กรณีรอบที่ ๑ ยังไม่ได้นำผลตรวจสุขภาพมายื่น)-สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัย (หนังสือยินยอมใช้สถานที่ กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน)*จะได้รับบัตรประจำตัวคนต่างด้าว (บัตรชมพู)**หมายเหตุ ดำเนินการภายในวันที่ 28 ก.พ. 65

เอกสารนายจ้าง

1.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน นายจ้าง

2.สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัย

3.หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นนิติบุคคล)

4.หนังสือมอบอำนาจ

5.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับนายจ้าง / สถานประกอบการ
สามารถดาวน์โหลด ได้ที่
https://e-workpermit.doe.go.th/.../VP_MOU_UserManual...


ขั้นตอนการยื่นคำขอผ่านระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/4220abdb8c069061b96dc0e39fa976e6.pdf

https://youtu.be/HUfAWg2WVS0

คลิปวิดีโอ เรื่องที่1 แนวทางการดำเนินการตาม มติ ครม. 29 ธ.ค. 2563


แนวทางการดำเนินการตาม มติ ครม. 29 ธ.ค. 2563
Thai version

https://www.youtube.com/watch?v=66UmB2Nf4Is

https://www.youtube.com/watch?v=WlpO3F-M9Fw

https://www.youtube.com/watch?v=jvDvVIza_oU

https://www.doe.go.th/prd/main/custom/param/site/1/cat/40/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/1593