สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สื่อชุดความรู้ป้องกันยาเสพติดให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ RSS

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สื่อชุดความรู้ป้องกันยาเสพติดให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ เช่น แรงงานในระบบ สถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ คนหางานแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว กลุ่มผู้ประกันตน เป็นต้น


สื่อความรู้ป้องกันยาเสพติด