การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กลุุ่มแรงงานต่างดาวที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย RSS

 

แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย หลังจากออกจากงานหรือนายจ้างเลิกจ้างแล้วไม่สามารถหานายจ้างใหม่ได้ภายใน30วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 3 สิงหาคม 2564 รวมถึงผู้ติดตามที่อายุครบ 18 ปี หากประสงค์จะทำงาน ให้นายจ้างยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 114  หมู่ 1 ถนนพระปิยะ ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-422906,086-3228113 ในวันเวลาราชการ