รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ RSS

 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมการจัดหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕