ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น RSS

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น 

ข่าวประชาสัมพันธ์

    แผนการสอบ

สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากกระทรวง

ยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น เรื่อง แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled

Workers) ในประเทศไทย โดยจัดทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาลและภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับ

งานบริบาล ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

กรมการจัดหางาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงาน

ประเทศญี่ปุ่นในสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ) เตรียมความพร้อมตนเองล่วงหน้า

สำหรับสมัครสอบทักษะในสาขาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัคร

สอบได้ที่ http://ac,prometric-jp.com/testlist/nc/nursingcare_thailand.html ทั้งนี้ ขอให้

ประชาชน/คนหางานพิจารณาไตร่ตรองการโฆษณาชักชวนและข้อมูลต่างๆ ให้รอบคอบ เพื่อไม่ตก

เป็นเหยื่อของผู้ฉวยโอกาส แสวงหาประโยชน์จากกระบวนการจัดสอบภาษาและทดสอบทักษะ

ฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (แรงงานฝีมือ) ในประเทศไทย หากมีข้อ

สงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ 0 ๒๒๔๕ ๖๗๐๘ ในวันและเวลาราชการ