ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี RSS