สถานะการณ์และดัชนีชีวัดภาวะแรงงาoจังหวัดลพบุรี ไตรมาส 1 ประจำปี 2560 RSS

 

สถานะการณ์และดัชนีชีวัดภาวะแรงงายจังหวัดลพบุรี ไตรมาศ 1 ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียด