รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน RSS

 

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

..................................................

อ่านรายละเอียด