การยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดลพบุรี RSS

 

ท่านสามารถยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560ดาวน์โหลดเอกสาร