ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
10-09-2021 การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิลปโฆษณา
09-09-2021 การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุุดอุปกรณ์ห้องประชุมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะ เซอร์วิสเซ็นเตอร์
08-09-2021 การจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 5425 ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางสามัคคีออโต้ไทร์
07-09-2021 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จำกัด
06-09-2021 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปั้มน้ำของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจักรวาล โดยนายวิเชียร สิทธินววิธ
06-09-2021 การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดเครื่องเสียงของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.เอส.วี.กรุ๊ป จำกัด
01-09-2021 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตร “การทำไม้กวาดดอกหญ้า” เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาคร เจนะ
30-08-2021 การจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี หมายเลขทะเบียน กจ 5425 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยธาดากรุ๊ป จำกัด
26-08-2021 การจ้างเหมาซ่อมแซมรอยรั่วหลังคา ดาดฟ้าของอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายธรรมคุณากร ขวัญพิชัย
19-08-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
19-08-2021 การจ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นางสาวฐิติชญา อยู่รอด
19-08-2021 การจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้านเม็ดฝุ่น โปรดักชั่น โดยนายพงศกร รักเสนาะ
16-08-2021 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จำกัด
11-08-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้านมายคอม โดยนายนวนิตย์ กวาตรา / บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
20-07-2021 การจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบแผ่นพับ เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมประสานพลังประชารัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฐิตารัตน์การพิมพ์ โดยนางรำไพร ทวีทรัพย์
16-07-2021 การจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านฟิวเจอร์สมาร์ท
15-07-2021 การจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์สตาร์การ์ด จำกัด
13-07-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
12-07-2021 การจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกระเป๋าผ้า เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) และโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแป้น โดยนางมาลัย สุดดีพงษ์
09-07-2021 การจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้ชนะในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาชีพ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด / ร้านทเวนตี้ 20 ลพบุรี
 < 1 2 3 4 >  Last ›