ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
30-06-2021 การจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์สตาร์การ์ด จำกัด
24-06-2021 การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิลปโฆษณา
16-06-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
20-05-2021 การจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวทางสถานีวิทยุ เพื่อดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.เจ.แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ โปรดักส์ จำกัด / นางจิรารัตน์ ดิษฐโยธิน
20-05-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด/หจก. วี.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์
18-05-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด
13-05-2021 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพ หลักสูตร นางวัลยา ปรวัฒษ์
05-05-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
23-04-2021 การจ้างเหมาทำบอร์ด เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพูลทรัพย์กระจก
29-03-2021 การจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน วี.เอส.ยูชท์ กีอปปี้ แอนด์ ซัพพลาย
29-03-2021 การจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ซุปเปอร์สตาร์การ์ด จำกัด
26-03-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงตรวจสอบ ปราบปราม แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
24-03-2021 การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่อง บทกำหนดโทษของการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิลปโฆษณา
22-03-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
22-03-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์ / บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / ร้านพัฒนศึกษา
10-03-2021 การจ้างเหมาทำบอร์ด เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพูลทรัพย์กระจก
05-03-2021 การจ้างเหมาเช่าอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่ เพื่อดำเนินการโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจตุพล แสงก่ำ
03-03-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
03-03-2021 การจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
18-02-2021 การจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้ชนะในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาชีพ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทเวนตี้ 20 ลพบุรี
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›