ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
26-03-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงตรวจสอบ ปราบปราม แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
24-03-2021 การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่อง บทกำหนดโทษของการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิลปโฆษณา
22-03-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
22-03-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์ / บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / ร้านพัฒนศึกษา
10-03-2021 การจ้างเหมาทำบอร์ด เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการนัดพบแรงงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพูลทรัพย์กระจก
05-03-2021 การจ้างเหมาเช่าอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่ เพื่อดำเนินการโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจตุพล แสงก่ำ
03-03-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
03-03-2021 การจ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
18-02-2021 การจัดซื้อของรางวัลสำหรับผู้ชนะในกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาอาชีพ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทเวนตี้ 20 ลพบุรี
15-02-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมประสานพลังประชารัฐจัดหางานให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / ร้านสัมฤทธิ์การไฟฟ้า
08-02-2021 การจ้างเหมาตรวจเช็คระยะเครื่องยนต์ 10,000 กม. รถยนต์ราชการ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี หมายเลขทะเบียน กจ 5425 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยธาดากรุ๊ป จำกัด
04-02-2021 การปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ก่อสร้างรั้วกำแพงกันดิน งานรื้อถอน งานก่อสร้างรั้วกำแพงกันดิน งานก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป่าตาลเอ็นจิเนียริ่ง
27-01-2021 การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเม็ดฝุ่น โปรดักชั่น
22-01-2021 การจ้างเหมาทำป้ายคัทเอาท์และป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิลปโฆษณา
22-01-2021 การจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวทางสถานีวิทยุ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ตามโครงการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดี.เจ.แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ โปรดักส์ จำกัด / นางจิรารัตน์ ดิษฐโยธิน
20-01-2021 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพ หลักสูตร นางพรรณปพร ชนะพรหมเมือง
04-01-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / หจก.วี.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์
15-12-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด /หจก. วี.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์
09-12-2020 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์คอร์ดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
08-12-2020 ค่าเช่าสถานที่พร้อมทำความสะอาด และค่าเช่าอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) กิจกรรมนัดพบ Co-Payment โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›