ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
05-05-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ กิจกรรมการให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /5 พฤษภาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
05-05-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ กิจกรรมเพิ่มโอกาสสร้างงานสร้างความมั่นคงแก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /5 พฤษภาคม 2564 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
01-05-2020 การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / 1 พฤษภาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
27-04-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /27 เมษายน 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
16-04-2020 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) -
31-03-2020 การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ ห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 1 และชั้น 2 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /31 มีนาคม 2563 ร้านมากผลวัสดุภัณฑ์
27-03-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ กิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /27 มีนาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
27-03-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการตรวจสอบ ปราบปรามแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /27 มีนาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
27-03-2020 การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /27 มีนาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
27-03-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /27 มีนาคม 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
27-03-2020 การจ้างเหมาทำงานบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / 27 มีนาคม 2563 บจก.รักษาความปลอดภัย ซูปเปอร์สตาร์การ์ด
18-03-2020 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /18 มีนาคม 2563 บริษัท เวิลด์คอร์ดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24-02-2020 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /24 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
24-02-2020 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 1 หลักสูตร นางสาวเครือวัลย์ ต้นวงษ์
24-02-2020 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 2 หลักสูตร นางวิภาดี ประกอบดี
11-02-2020 การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - ปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / 11 กุมภาพันธ์ 2563 ร้านศิลปโฆษณา
11-02-2020 การจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบแผ่นพับ เกี่ยวกับบทกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / 11 กุมภาพันธ์ 2563 ร้านฐิตารัตน์การพิมพ์
11-02-2020 การจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวทางสื่อสถานีวิทยุ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - ปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / 11 กุมภาพันธ์ 2563 สถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่ 13 โดยนางบุษกร สินธุวงษานนท์ /บริษัท เอช มีเดีย บอร์ดแคสท์ จำกัด โดยนางสาวอาจารี จรูญรัชฎ์ / สถานีวิทยุทหารอากาศ 02 ลพบุรี โดยนายมารุต เอี่ยมสอาด
31-01-2020 การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /31 มกราคม 2563 นางสาวชุติมา บัญชางาน
30-01-2020 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศ ที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) -
‹ First  < 4 5 6 7 >