ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานต่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2565 ครั้งที่ 1 RSS