กำหนดการสอบคัดเลือกพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan 2563 ครั้งที่ 2 ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง RSS