ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) และ (Twitter) องค์กรฝึกงานเ้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น RSS