มาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปยังรัฐกาตาร์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) RSS