ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

          1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีปิโตรเลียม ประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมัน ตั้งอยู่เลขที่ 229/5 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ้างพนักงานคนไทย 20 คน (ชาย 7 คน หญิง 13 คน) จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 10 คน (ชาย 7 คน หญิง 3 คน) มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง

         2. ดวงนภาคาร์แคร์ โดยนางดวงนภา พสุพงศ์ธร ประกอบกิจการ อู่ซ่อมรถล้างอัดฉีด ตั้งอยู่เลขที่ 6/7 ถนนจอมพล ป. - บ้านหัวช้าง ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ้างพนักงานคนไทย 5 คน (ชาย 4 คน หญิง 1 คน) จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 4 คน (ชาย 1 คน หญิง 3 คน) มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง

         3. สวนอาหารบัวหลวง โดยบริษัท บัวหลวง ฟู้ดส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการ ร้านอาหาร ตั้งอยู่เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ้างพนักงานคนไทย 25 คน (ชาย 10 คน หญิง 15 คน) จ้างแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น 19 คน แยกเป็นสัญชาติเมียนมา 17 คน (ชาย 7 คน หญิง 10 คน) และบุคคลพื้นที่สูง 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง

         4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูลนวกิจ ประกอบกิจการ รีไซเคิล ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ้างพนักงานคนไทย 14 คน (ชาย 9 คน หญิง 5 คน) จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 25 คน (ชาย 13 คน หญิง 12 คน) มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง

           พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการตามขั้นตอนของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ออกตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เพื่อให้ดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จต่อไป