ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี RSS

 

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี และคณะทำงาน ทั้ง 8 คณะ โดยมีนายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ที่ประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดลพบุรีและร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและการขอขยายเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก จังหวัดลพบุรี