ตรวจบูรณาการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ร่วมตรวจบูรณาการกับคณะทำงานคณะที่ 8 ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 46/2564 และศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงแรงงาน ระดับจังหวัด ประกอบด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี  เข้าตรวจสอบ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ โดยบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง สำนักงานโครงการตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ 1 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จ้างพนักงานทั้งหมด 130 คน (ชาย 111 คน หญิง 19 คน) ซึ่งเป็นพนักงานคนไทย จำนวน 73 คน (ชาย 54 คน หญิง 19 คน) และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 57 คน(ชาย)

      ขณะเข้าตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ทำงาน  จำนวน 15 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ซึ่งเป็นแรงงานฯ ที่ได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดเข้ามาทำงานในจังหวัดลพบุรี  ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้เข้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกำชับให้สถานประกอบการดูแลพนักงานและควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)