EP 4 ตอนที่ 4 เทคนิคการใช้ไมโครโฟน

 

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร "การเป็นวิทยากรมืออาชีพ" จัดทำโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

SHOW MORE