EP 5 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์งานเพื่อการสอน

 

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร "การเป็นวิทยากรมืออาชีพ" จัดทำโดย สำนักงาน