EP 6 ตอนที่ 6 เทคนิคการสอนและการเตรียมการสอน

 

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร "การเป็นวิทยากรมืออาชีพ" จัดทำโดย สำนักงาน