จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน​ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้าง RSS

 

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายสมพงษ์  แก้วรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นำข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อไตกระดุมขอดดอก (เสื้อไตหญิง) ณ กลุ่มตัดเย็บเสื้อไตบ้านแม่สะงา หมู่ที่ 2 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน