จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัด โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง RSS

 

 วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสมพงษ์  แก้ววรรณดี จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ  แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการอบรมบรรยายในหัวข้อ 1.การจัดทำทะเบียนคนต่างด้าว และการยื่นขอบัตรคนต่างด้าว” โดย ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาแม่ฮ่องสอน 2.การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3.ประโยชน์ของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับจากการตรวจสุขภาพ และการประกันสุขภาพ โดย โรงพยาบาลศรีสังวาลย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ4.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายและพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ผู้นำชุมชนในอำเภอแม่สะเรียง เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน 40 คน  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน...