กิจกรรมออกตรวจร่วมตรวจบูรณาการในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า RSS

 

 วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นางสาวพอหทัย วงศ์สวัสดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมตรวจบูรณาการกับกอรมน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำรวจภูธรอำเภอปางมะผ้า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ที่ทำการปกครอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในเขตพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จำนวน 78 ราย ไม่พบการกระทำความผิดการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน