การร่วมตรวจบูรณาการดำเนินงานในการตรวจสอบสถานประกอบการ ประจำปี พ.ศ.2565 RSS

 

การร่วมตรวจบูรณาการดำเนินงานในการตรวจสอบสถานประกอบการ  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประจำปี พ.ศ.2565