การร่วมตรวจบูรณาการดำเนินงานในการตรวจสอบสถานประกอบการ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 RSS

 

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565 นางสาวธิดารัตน์ ธนะกิจวัชรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายล้อมพงศ์  มหาวัน และเจ้าหน้าที่  ร่วมตรวจบูรณาการดำเนินงานในการตรวจสอบสถานประกอบการ/แรงงานต่างด้าว  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565  ไม่พบการกระทำความผิดการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน